Služby

Cieľ auditu účtovnej závierky

Cieľom auditu účtovnej závierky podľa Medzinárodných účtovných štandardov je vyjadriť názor audítora na to, či finančné výkazy sú vo všetkých významných súvislostiach zostavené v súlade s platným rámcom finančného vykazovania. Úlohou audítora je získať primerané uistenie o tom, že vo finančných výkazoch sa nenachádzajú žiadne významné nesprávnosti, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku chýb vo výkazníctve, alebo v dôsledku podvodu. Na základe uistení získaných auditom vydá audítor stanovisko k účtovnej závierke.Povinnosť auditu účtovnej závierky

Každá účtovná jednotka, ktorá má povinnosť auditu, musí mať účtovnú závierku overenú audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa táto zostavuje (ak osobitný predpis neustanovuje inak). Povinnosť mať audítorom overenú účtovnú závierku upravuje §19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Problematiku zverejňovania údajov z účtovnej závierky upravuje v § 21 zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.


Riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku musí mať overenú audítorom účtovná jednotka, ktorá je:


1. obchodnou spoločnosťou, ak povinne vytvára základné imanie a družstvo, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň dve z týchto podmienok:     


a) celková suma majetku presiahla 1 000 000 EUR, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods. 3,


b) čistý obrat presiahol 2 000 000 EUR, pričom čistým obratom na tento účel sú výnosy dosiahnuté z predaja výrobkov, tovarov, poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou účtovnej jednotky po odpočítaní zliav,


c) priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30,


2. obchodná spoločnosť a družstvo, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,


3. ktorej túto povinnosť ustanovuje osobitný predpis,


4. ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa § 17a.


Individuálnu priebežnú účtovnú závierku nemusí mať účtovná jednotka overenú audítorom.

Audit konsolidovanej účtovnej závierky

Konsolidovanou účtovnou závierkou sa rozumie účtovná závierka, ktorá poskytuje informácie o konsolidovanom celku. Konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje materská účtovná jednotka.Povinnosť zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky

Po 1.1.2012 konsolidovanú účtovnú závierku má materská účtovná jednotka povinnosť zostaviť, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie na základe jej individuálnych účtovných závierok a individuálnych účtovných závierok všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek boli splnené aspoň dve z nasledujúcich podmienok:


a) celková suma majetku materskej účtovnej jednotky a dcérskych účtovných jednotiek je väčšia ako 17 000 000 EUR, pričom sumou majetku sa na tento účel rozumie suma majetku zistená zo súvah v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3,

b) čistý obrat materskej účtovnej jednotky a dcérskych účtovných jednotiek je vyšší ako 34 000 000 EUR, pričom čistým obratom na tento účel sú výnosy dosiahnuté z predaja výrobkov, tovarov, z poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou účtovnej jednotky po odpočítaní zliav,

c) priemerný prepočítaný počet zamestnancov materskej účtovnej jednotky a dcérskych účtovných jednotiek za účtovné obdobie presiahol 250.


Do 31.12.2011 sa pri posúdení povinnosti vychádza z plnenia podmienok za dve predchádzajúce účtovné obdobia, čo v praxi znamená, že pri posúdení povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2011 materská účtovná jednotka posudzuje splnenie minimálne 2 podmienok v roku 2009 a súčasne v roku 2010.


Povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu má materská účtovná jednotka v nasledujúcom účtovnom období, ak podľa údajov z posledných individuálnych účtovných závierok materskej účtovnej jednotky a individuálnych účtovných závierok jej dcérskych účtovných jednotiek na všetkých úrovniach konsolidácie v každom z dvoch po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach boli splnené aspoň dve z týchto podmienok:


a) celková suma majetku materskej účtovnej jednoty a dcérskych účtovných jednotiek je väčšia ako 17 000 000 EUR, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvah v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3,

b)  čistý obrat materskej účtovnej jednoty a dcérskych účtovných jednotiek je vyšší ako 34 000 000 EUR, pričom čistým obratom na tento účel sú tržby z predaja výrobkov, tovarov a z poskytovania služieb,

c)  priemerný prepočítaný počet zamestnancov materskej účtovnej jednotky a dcérskych účtovných jednotiek za účtovné obdobie presiahol 250.


Povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku má materská účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu členského štátu alebo štátu Európskeho hospodárskeho priestoru alebo ak niektorá jej dcérska účtovná jednotka emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu členského štátu alebo štátu Európskeho hospodárskeho priestoru; ustanovenie veľkostných kritérií uvedených po a), b), c) sa v takomto prípade pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky nepoužije.


Konsolidovanú účtovnú závierku účtovnej jednotky verejnej správy zostavuje správca kapitoly štátneho rozpočtu, obec alebo vyšší územný celok a nimi zriadené rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie alebo dcérske účtovné jednotky.


Konsolidovanú účtovnú závierku ústrednej správy zostavuje ministerstvo za všetky kapitoly na základe konsolidovaných účtovných závierok zostavených správcami kapitol.


Konsolidované účtovné závierky obchodných spoločností, konsolidované účtovné závierky účtovných jednotiek verejnej správy a konsolidovanú účtovnú závierku ústrednej správy overuje audítor.


Materská spoločnosť zostavuje konsolidovanú výročnú správu

Overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou

Účtovná jednotka, ktorá má povinnosť mať účtovnú závierku overenú audítorom podľa § 19, je povinná vyhotovovať výročnú správu, ktorej súlad s účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie musí byť overený audítorom. Výročná správa je spracovaná v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a jej nedeliteľnou súčasťou je účtovná závierka spoločnosti.


Výročná správa účtovnej jednotky obsahuje informácie o :


a) stave, v ktorom sa účtovné jednotka nachádza
    významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená
    prognózach vývoja účtovnej jednotky
    dôležitých finančné a nefinančných ukazovateľoch
    vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť
b) udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa,
c) predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky,
d) nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja,
e) nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov materskej účtovnej jednotky,
f) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty,
g) údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov,
h) tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí.